SEX-CHATTEN.nl

Algemene Voorwaarden

Sex-Chatten.nl is een 18+ chatplatform, ben je jonger dan 18 jaar? Dan verzoeken we je vriendelijk om deze website te verlaten. Ben je 18 jaar of ouder? Wees welkom op het grootste sexchat platform van Nederland!

Sex-Chatten.nl faciliteert op dit chatplatform geen escorts of prostitutie tegen betaling.

Op het bezoek en gebruik van deze Website en overige door ons aangeboden diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Lees deze algemene voorwaarden goed door voor u de website bezoekt en/of gebruik maakt van onze diensten. Zijn punten van onze algemene voorwaarden waarin u zich niet kunt vinden maak dan geen beruik van onze site. Dit of toekomstig bezoek aan deze website en/of het gebruik van onze diensten betekend dat u deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud accepteerd. Om gebruik te maken van Sex-Chatten.nl en de daarin aangebrachte toepassingen is registratie vereist, waarbij de gebruiker een persoonlijk wachtwoord gebruikt.

Artikel 1: Definities

1.1. Sex-Chatten.nl: verder te beschouwen exploitant, eigenaar en beheerder van deze, hieronder ook aan te duiden als "Sex-Chatten.nl".
1.2. Hyperlink: Links die primair bedoeld zijn voor presentatie aan een menselijke gebruiker.
1.3. Website: Een medium voor de presentatie van informatie via het Internet.
1.4. Gebruiker: De persoon die deze website bezoekt en/of gebruik maakt van de door Sex-Chatten.nl geleverde diensten of producten.
1.5. Profiel: Het geheel van persoonlijke kenmerken en voorkeuren dat een deelnemer heeft verstrekt om zichtbaar te maken aan andere deelnemers.
1.6. Content: De daadwerkelijke inhoud van een website, deze inhoud bestaat onder andere maar niet uitsluitend uit films, foto's, teksten en Profielen.
1.7. Loggen: Het via digitale weg bewaren van gegevens van gebeurtenissen of evenementen die op de Website hebben plaatsgevonden.

Artikel 2: Werkingsfeer en aard voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden tussen Sex-Chatten.nl en de Gebruiker.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op gebruik van deze website.
2.3. Waar onderdelen van deze voorwaarden mogelijk nietig of vernietigbaar zijn blijven de overige onderdelen van kracht en wordt overigens het betreffende onderdeel geconverteerd in een wel geldend onderdeel dat de oorspronkelijke bedoeling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3: Inhoud en gebruik van de Website

3.1. Deze Website heeft als doel het om gebruikers te laten flirten met andere gebruikers. De Website is het platform om gebruikers met elkaar te laten communiceren en is een passieve verbinding tussen de online publicatie en verspreiding van Profiel en andere informatie.
3.2. Gebruik van de Website en diensten die aangeboden worden via de Website staat open voor iedere persoon die de minimale leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Indien u de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, dan mag u geen gebruik maken van onze site.
3.3. Gebruiker kan een profiel aanmaken door het registratieproces volledig te doorlopen. Bij het doorlopen van het registratieproces dient de gebruiker actuele en volledige informatie over zichzelf te verschaffen. Gebruiker garandeert dat eventuele wijzigingen in deze gegevens onmiddellijk aan de Website worden doorgegeven of door Gebruiker zo nodig zelf worden aangepast op de eigen pagina's van Website. Door uw aanmelding af te ronden verstrekt u de Website een licentie op het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die door Gebruiker aan de Website is verstrekt. Deze licentie omvat in het bijzonder het recht van Website op het dupliceren, weergeven, aanpassen, vertalen, scannen, inzetten voor publiciteitsdoeleinden, zowel commercieel als nietcommercieel, in sublicentie geven of overdragen van inhoud die betrekking heeft op Profielen.
3.4. Het is gebruiker niet toegestaan om een profiel aan te maken voor anderen, deze over te dragen en/of anderen gebruik te laten maken van het profiel. Wanneer om welke reden dan ook de gegevens van de gebruiker niet meer correct of volledig zijn, dient de gebruiker zijn gegevens zodanig aan te passen dat deze weer actueel zijn. Indien de gebruiker onjuiste of onvolledige informatie over zichzelf verschaft en wanneer Sex-Chatten.nl vaststelt dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, kan Sex-Chatten.nl het account beëindigen of opschorten.
3.5. Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Alleen de gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van het account door derden, ongeacht de wijze waarop deze toegang tot het account verkregen is. Bij vermoeden van misbruik van het account zal gebruiker Sex-Chatten.nl direct op de hoogte brengen.
3.6. Sex-Chatten.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of oneigenlijke gebruik van het account.
3.7. Zichzelf op ongeautoriseerde wijze toegang verschaffen tot deze Website is strafbaar. Bij vermoedens van misbruik zal Sex-Chatten.nl direct aangifte doen.
3.8. Het is niet toegestaan om inhoud die betrekking heeft op andere Profielen te kopiëren, dupliceren of op welke wijze dan ook te gebruiken anders dan voor het gebruik van de diensten voor de persoonlijke doeleinden en privedoeleinden van u zelf.
3.9. Het is niet toegestaan opmerkingen te maken of inhoud te verspreiden waarmee de rechten van anderen worden geschonden. Tevens is het niet toegestaan inhoud te publiceren die van lasterlijke, beledigende, obscene, kwetsende of gewelddadige aard is, of die politiek, racisme of geweld kunnen uitlokken. In het algemeen is het niet toegestaan inhoud te plaatsen die in strijd is met de doelstellingen van Website of met de geldende wetten regels of fatsoensnormen.
3.10. Het is niet toegestaan om Website op enigerlei wijze te gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hier verstaan we onder meer de volgende handelingen onder: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde. 'mailbommen'; computervredebreuk ('hacken') via Website; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden.
3.11. Het is niet toegestaan de persoonlijke gegevens van derden, waarover u via Website beschikt, te gebruiken voor enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailings aan personen over wiens gegevens u via Website beschikt. U verklaart geen 'junkmail', 'spam', kettingbrieven, 'mailings' of bulkverspreiding van e-mail aan Gebruikers of voormalig Gebruikers te zullen distribueren.
3.12. Het is niet toegestaan om foto's van andere mensen dan uzelf op Website te publiceren. Website behoudt zich het recht voor om foto's, animaties of andere afbeeldingen te weigeren, wijzigen of te verwijderen.
3.13. Het is niet toegestaan om direct of indirect contactgegevens zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL's, e-mail adressen of andere persoonlijk herleidbare informatie dan wel het doen van verzoeken ter verkrijging van contactgegevens in uw profiel of op beeldmateriaal op te nemen. Website behoudt zich het recht voor om Profielen of onderdelen van Profielen te weigeren, wijzigen of te verwijderen.
3.14 Sex-Chatten.nl is enkel toegestaan voor gebruikers die 18 jaar of ouder zijn.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1. Sex-Chatten.nl spant zich maximaal in om de Website op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en om deze met alle redelijke middelen te beveiligen.
4.2. Gebruiker kan Sex-Chatten.nl op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor hinder door werkzaamheden, problemen, interventies, wijzigingen of beperkingen van functionaliteit of andere zaken die van invloed zijn op de beschikbaarheid van de Website of overige diensten van Sex-Chatten.nl.
4.3. Indien u meent dat uw werk is gekopieerd op een wijze die inbreuk op auteursrecht inhoudt of indien er anderszins op uw intellectuele eigendomsrechten inbreuk gemaakt is, verzoeken wij u direct contact met ons op te nemen.
4.4. Sex-Chatten.nl is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van Profielen. De inhoud hiervan geeft de mening weer van de Gebruiker. Sommige Profielen, advertenties of bijdragen kunnen entertainment tot doel hebben. Fysieke contacten zijn niet in alle gevallen mogelijk. Onder geen omstandigheden zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van de Website. Daarbij onttrekken wij ons van alle aansprakelijkheid in de mate dat is toegestaan door de wet, ongeacht de aard van de actie, voor handelingen of veronachtzaming van andere Gebruikers.

Artikel 5: Content

5.1. De inhoud van externe links zoals deze kunnen worden geplaatst binnen ons netwerk worden door ons niet gecontroleerd. Daarvoor is de betreffende aanbieder aansprakelijk. De inhoud van deze website werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is Sex-Chatten.nl niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de beschikbaar gestelde informatie. De bijdrages geven de mening weer van de betreffende auteur. Personages, profielen, advertenties of bijdragen kunnen entertainment tot doel hebben (fictieve profielen). Fysieke contacten zijn niet in alle gevallen mogelijk. Onder geen omstandigheden zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van de Website. Daarbij onttrekken wij ons van alle aansprakelijkheid in de mate dat is toegestaan door de wet, ongeacht de aard van de actie, voor handelingen of veronachtzaming van Gebruikers.
5.2. Personages, profielen, advertenties of bijdragen kunnen entertainment tot doel hebben (fictieve profielen). Fysieke contacten zijn niet in alle gevallen mogelijk. Onder geen omstandigheden zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van de Website.
5.3. Sex-Chatten.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om gesprekken op de Website te sturen via profielen waarvan de eigenaar betaald wordt om te reageren.
5.4. Sex-Chatten.nl is niet verantwoordelijk voor Profielen die in strijd zijn met de wet. Sex-Chatten.nl heeft niet de beschikking over middelen om de inhoud van Profielen permanent te controleren. Bij vermoeden van overtreding van de wet door een Gebruiker zal Sex-Chatten.nl direct op de hoogte worden gebracht. Sex-Chatten.nl zal vervolgens alle binnen haar mogelijkheden liggende inspanningen verrichten om herhaling hiervan te voorkomen en indien noodzakelijk betreffende uitingen op de website te verwijderen.
5.5. Sex-Chatten.nl gebruikt onder andere websites van derden om, al dan niet tegen vergoeding, bezoekers te sturen naar haar Website. Deze derden die verantwoordelijk zijn voor het plaatsen van deze hyperlinks zijn hierbij zelf aansprakelijk voor de inhoud van de website en de wijze waarop deze derde de gebruiker door middel van hyperlinks naar de Website stuurt.
5.6. Gebruiker verstrekt Sex-Chatten.nl een licentie (toestemming) voor het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die door de Gebruiker zijn verstrekt. Deze licentie omvat in het bijzonder het recht van Sex-Chatten.nl op het dupliceren, weergeven, aanpassen, vertalen, scannen, inzetten voor publiciteitsdoeleinden, zowel commercieel als niet-commercieel, in sublicentie geven of overdragen van inhoud die betrekking heeft op Profielen (informatie, foto's, videobeelden, beschrijvingen, zoekcriteria, etc.)

Artikel 6: Privacy, persoonsgegevens en controle van gebruik

6.1. Sex-Chatten.nl besteedt de grootste zorg aan de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers van deze Website. Voor extra informatie verwijzen wij u naar de privacy statement op deze Website.
6.2. Tijdens het bezoek aan de Website en/of gebruik van de diensten wordt er informatie van de gebruiker gelogd. Deze informatie is nodig voor de correcte werking van de Website en het optimaliseren/verbeteren van de Website en of overige diensten van Sex-Chatten.nl. Deze informatie kan daarnaast gebruikt worden voor het opsporen van fouten en/of overtredingen van deze algemene voorwaarden, wettelijke bepalingen of voor andere zaken die Sex-Chatten.nl noodzakelijk acht.
6.3. Sex-Chatten.nl besteedt de grootste zorg aan de bescherming van deze informatie en zal deze informatie nimmer delen met derden.
6.4. Bij overtreding van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, handelingen die in strijd zijn met de wet en/of bij fraude wordt het account met onmiddellijke ingang en zonder waarschuwing vooraf geblokkeerd en het lidmaatschap per omgaande beëindigd. Hierbij komt het aangekochte saldo direct en onherroepelijk te vervallen. De kosten die gepaard gaan met het opsporen van het misbruik of fraude worden verhaald op de gebruiker. Dit laat het recht van Sex-Chatten.nl om alle geleden schade en gemaakte rechterlijke en buitenrechterlijke kosten op gebruiker te verhalen onverlet.

Artikel 7: Tarieven, betaling

7.1. De gegevens van Sex-Chatten.nl zijn beslissend voor de vaststelling van de verschuldigde bedragen, tenzij door de Klant wordt aangetoond dat deze gegevens niet juist zijn.
7.2. Alle tarieven zijn verschuldigd van het moment van aangaan van de Overeenkomst.
7.3. Credits kennen een beperkte geldigheidsduur, waarna deze vervallen. Indien Gebruiker meer dan 100 dagen geen gebruik maakt van Sex-Chatten.nl zal het saldo van Gebruiker op 0 worden gezet.

Artikel 8: Bedenktermijn

8.1. De wettelijke bedenktermijn van artikel 7:46c lid 1 onder f BW is op de Dienst niet van toepassing.

Artikel 9: Klachtenafhandelingen

9.1. Alle klachten in verband met gebruik van de website , kwaliteit of iedere andere klacht, zullen door Sex-Chatten.nl serieus in behandeling worden genomen.
9.2. De gebruiker dient een klacht schriftelijk via de mail bij Sex-Chatten.nl kenbaar te maken.
9.3. Sex-Chatten.nl zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen. Sex-Chatten.nl zal de Gebruiker hierover schriftelijk via de mail berichten

Artikel 10 Gebruikersgeschillen

10.1. Aangezien Website niet is en niet is betrokken in communicatie tussen Gebruikers onderling, in het geval dat u een onenigheid heeft met een andere Gebruiker, ontheft u Website hierbij van alle vorderingen, eisen en schaden (direct of indirect) in elke vorm of aard, bekend en onbekend, verdacht en onverdacht, onthuld of niet onthuld ten gevolge van of verbonden met dit soort gevallen.

Artikel 11: Intellectuele eigendommen

11.1. Alle rechten van intellectuele eigendom, alsmede alle soortgelijke rechten op alle op de Website aangeboden diensten, producten en informatie berusten uitsluitend bij Sex-Chatten.nl of diens licentiegevers.
11.2. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Sex-Chatten.nl worden verveelvoudigd. De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze website behoren toe aan Sex-Chatten.nl of haar licentiegevers.
11.3. Voor zover Gebruikers teksten, beelden, geluiden en/of programmatuur aan Sex-Chatten.nl toesturen of op de website achterlaten, dragen gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Betaling B.V. en vrijwaren Sex-Chatten.nl derhalve van aanspraken van derden. Betaling B.V. is derhalve onder andere gerechtigd deze bijdragen commercieel te exploiteren.
11.4. Mocht Sex-Chatten.nl op de hoogte worden gebracht van (vermeend) inbreukmakend materiaal of (vermeende) inbreukmakende links op de website dan heeft Sex-Chatten.nl het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

Artikel 12: Wijzigingen in prijs en algemene voorwaarden

12.1. Sex-Chatten.nl heeft het recht om de diensten en prijzen die op haar Website zijn gepubliceerd op elk moment te wijzigen en hierdoor de bepalingen van deze algemene voorwaarden aan te passen, bij te werken of meer volledig te maken. Het is uw persoonlijke verantwoordelijkheid deze algemene voorwaarden geregeld na te kijken. Als u de Website na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft gebruiken, geeft u daarmee aan met deze wijzigingen(en) in te stemmen en deze te aanvaarden.
12.2. Sex-Chatten.nl wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit de wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van de Website of de algemene voorwaarden.

Privacy statement:
Deze website wordt geëxploiteerd door Sex-Chatten.nl Persoonlijke gegevens van gebruikers van Sex-Chatten.nl -producten en -diensten worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Sex-Chatten.nl houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van gegevens:
De eventueel door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Sex-Chatten.nl te vallen. Uw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen. Beveiliging gegevens: Sex-Chatten.nl maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Gebruik van Cookies:
Sex-Chatten.nl kan bij het aanbieden van deze website gebruik maken van cookies om u te identificeren en daarmee de toegang tot de site voor u gemakkelijker te maken.
Clickgedrag:

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.
Persoonlijk:

Het is gebruiker niet toegestaan om een profiel aan te maken voor anderen, deze over te dragen en/of anderen gebruik te laten maken van het profiel. Wanneer om welke reden dan ook de gegevens van de gebruiker niet meer correct of volledig zijn, dient de gebruiker zijn gegevens zodanig aan te passen dat deze weer actueel zijn. Indien de gebruiker onjuiste of onvolledige informatie over zichzelf verschaft en wanneer Sex-Chatten.nl vaststelt dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, kan Sex-Chatten.nl het account beëindigen of opschorten.

Gebruikersnaam en wachtwoord:

Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Alleen de gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van het account door derden, ongeacht de wijze waarop deze toegang tot het account verkregen is. Bij vermoeden van misbruik van het account zal gebruiker Sex-Chatten.nl direct op de hoogte brengen.

Marketing:

Door als gebruiker je persoonsgegevens mee te delen aan Sex-Chatten.nl geef je uitdrukkelijk toestemming aan Sex-Chatten.nl om deze gegevens te verwerken en gebruiken voor de volgende doeleinden: Het vermakelijken van gebruik van diensten geleverd door Sex-Chatten.nl Het verzenden van nieuwsbrieven en SMS berichten Het opstellen van gebruikersprofielen.

Gegevens van andere Gebruikers:

Het is niet toegestaan de persoonlijke gegevens van derden, waarover u via Website beschikt, te gebruiken voor enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailings aan personen over wiens gegevens u via Website beschikt. U verklaart geen 'junkmail', 'spam', kettingbrieven, 'mailings' of bulkverspreiding van e-mail aan Gebruikers of voormalig Gebruikers te zullen distribueren.

Wijzigingen:

Sex-Chatten.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement.

Ben jij 18 jaar of ouder? Ja, ik ben 18+ Nee

Je stoutste webcam sex dromen worden werkelijkheid op webcam-sex.nl wanneer je ouder dan 18 jaar bent.

Ben je niet ouder dan 18? Helaas, dan verzoeken we vriendelijk om dit sex webcam platform te verlaten. Op dit platform zitten namelijk duizenden cammers die (meestal) naakt voor de webcam performen. Dit is niet geschikt voor leeftijden onder de 18 jaar oud.